Regulamin

VIP Parking Modlin

zwany dalej parkingiem:

 1. Parking jest parkingiem niestrzeżonym, dozorowanym, płatnym, czynnym 24h/7 dni w tygodniu.
 2. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki przedstawione w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 3. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.
 4. Wszelkie awarie techniczne auta należy niezwłocznie zgłosić obsłudze parkingu.
 5. Na żądanie pracownika parkingu Klient powinien okazać dowód rejestracyjny pojazdu.
 6. Płatność następuje po przyjeździe na parking lub przy odbiorze samochodu.
 7. W przypadku zaistnienia szkody, roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w wypadku zgłoszenia takiego faktu przed wyjazdem Klienta z parkingu.
 8. Parking nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wyrządzone przez innych Klientów takie jak obtarcia, uderzenia drzwiami, odpryski.
 9. Parking nie ponosi odpowiedzialności za wydanie pojazdu na podstawie skradzionych dokumentów lub biletu parkingowego.
 10. Zaparkowany pojazd powinien mieć zamknięte wszystkie okna oraz zamki tak, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Parking nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie zastosowania się do tego punktu regulaminu.
 11. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem się, ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient również w stosunku do osób trzecich.
 12. Regulamin parkingu jest integralną częścią umowy z Klientem.
 13. Pozostawienie pojazdu przez okres powyżej 30 dni ponad deklarowany termin odbioru auta bez wcześniejszego uprzedzenia o tym fakcie, upoważnia pracownika Parkingu do powiadomienia policji. Jednocześnie obciąża się kosztami przechowywania pojazdu jego właściciela lub władającego autem z możliwością przejęcia pojazdu w zastaw dla zabezpieczenia należności z prawem jego użytkowania i zaspokojenia się z obciążonego zastawem pojazdu według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym.
 14. Opłata za zgubiony BILET PARKINGOWY wynosi 150 zł i jest uiszczana w chwili odbioru pojazdu.

  Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2018 r.

 


Drukuj